Yun Wa Tai Ji Quan Kanji

YUN   WU   TAI   JI  QUAN

YUN  WU means TO BE IN HARMONY WITH NATURE

YUN WU TAI JI QUAN as taught within the KARATE JUTSU system is an adaptation of the YANG style Tai Ji Quan. Both martial and health/meditation aspects are taught within the curriculum which also incorporates QI GONG (CHI KUNG), a form of breathing exercise.

TAI JI QUAN (TAI CHI CHUAN)

“Supreme Ultimate Fist”

Yun Wa Tai Ji Quan